Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Novosti

ANKETA O ZAINTERESIRANOSTI GRAĐANA OPĆINE MLJET ZA IZGRADNJU STANOVA – KUĆA UNUTAR PROGRAMA DRUŠTVENE POTICANE STANOGRADNJE (POS)

Na traženje Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) pozivaju se svi građani Općine Mljet da iskažu svoj interes za izgradnju stanova – kuća unutar programa društveno poticane stanogradnje (POS), a radi rješavanja svog neriješenog stambenog pitanja.

Interes se iskazuje popunjavanjem anketnog upitnika.

Anketni upitnik slijedi u nastavku:

Anketni upitnik O rješavanju stambenog pitanja putem programa društveno poticane stanogradnje (POS)

SAZVANA 15. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 05. listopada 2022. godine u 11:30 sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti iz nadležnosti Općinskog vijeća vezani uz Proračun i komunalni red. Poziv i prijedlozi akata s obrazloženjem slijede:

Poziv za 15. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 15. sjednicu Općinskog vijeća

Zaključak o prijedlogu Odluke o preraspodjeli planiranih rashoda/izdataka u Proračunu Općine Mljet za 2022. godinu unutar Glave 02009: KOMUNALNO UREĐENJE, PROMET I ZAŠTITA OKOLIŠA

Zaključak o prijedlogu Odluke o zabrani izvođenja zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije građevine za 2023. godinu na području Općine Mljet

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOGPLANA UREĐENJA DIJELA NASELJA BABINO POLJE – UVALA SUTMIHOLJSKA 2 ZA JAVNU RASPRAVU

Javna rasprava, odnosno javni uvid, o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Babino Polje – Uvala Sutmiholjska 2 za javnu raspravu u trajanju od 8 dana održat će se od 27. rujna 2022. do 5. listopada 2022. godine.

Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Babino Polje – Uvala Sutmiholjska 2 za javnu raspravu bit će stavljen na javni uvid u trajanju od 8 dana, od 27. rujna 2022. do 5. listopada 2022. godine.

Javno izlaganje o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Babino Polje – Uvala Sutmiholjska 2 za javnu raspravu održat će se 27. rujna 2022. godine s početkom u 14:15 sati u prostorijama Doma Zabrežje, adresa: 20225 Babino Polje, Zabrežje 49, a prema aktualnim epidemiološkim mjerama na dan izlaganja.

Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Babino Polje – Uvala Sutmiholjska 2 za javnu raspravu omogućava se: u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mljet, adresa: 20225 Babino Polje, Zabrežje 2, svakim radnim danom od 8:30 do 11:30 sati, na mrežnoj stranici Općine Mljet (www.opcinamljet.com.hr) i u informacijskom sustavu prostornog uređenja.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koja se dostavljaju putem pošte ili predajom u pisarnicu Općine

Mljet mogu se dostaviti odnosno predati najkasnije do 07. listopada 2022. godine.

Obavijest o javnoj raspravi i Prijedlog Plana slijede:

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Babino Polje – Uvala Sutmiholjska 2 za javnu raspravu

Obavijest o javnoj raspravi ID UPU Sutmiholjska

Prijedlog ID UPU Sutmiholjska za  javnu raspravu – Grafika

Prijedlog ID UPU Sutmiholjska za javnu raspravu – Tekst

Prijedlog ID UPU Sutmiholjska za javnu raspravu – Sažetak

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA SAPLUNARA ZA JAVNU RASPRAVU

Javna rasprava, odnosno javni uvid, o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Saplunara za javnu raspravu u trajanju od 8 dana održat će se od 27. rujna 2022. do 5. listopada 2022. godine.

Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Saplunara za javnu bit će stavljen na javni uvid u trajanju od 8 dana, od 27. rujna 2022. do 5. listopada 2022. godine.

Javno izlaganje o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Saplunara za javnu raspravu održat će se 27. rujna 2022. godine s početkom u 15:00 sati u prostorijama Doma Zabrežje, adresa: 20225 Babino Polje, Zabrežje 49, a prema aktualnim epidemiološkim mjerama na dan izlaganja.

Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Saplunara za javnu raspravu omogućava se: u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mljet, adresa: 20225 Babino Polje, Zabrežje 2, svakim radnim danom od 8:30 do 11:30 sati, na mrežnoj stranici Općine Mljet (www.opcinamljet.com.hr) i u informacijskom sustavu prostornog uređenja.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koja se dostavljaju putem pošte ili predajom u pisarnicu Općine

Mljet mogu se dostaviti odnosno predati najkasnije do 07. listopada 2022. godine.

Obavijest o javnoj raspravi i Prijedlog Plana slijede:

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Saplunara

Obavijest o javnoj raspravi ID UPU Saplunara

Prijedlog ID UPU Saplunara za  javnu raspravu – Grafika

Prijedlog ID UPU Saplunara za javnu raspravu – Tekst

Prijedlog ID UPU Saplunara za javnu raspravu – Sažetak

PONOVLJENA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA GOSPODARSKE ZONE ŽUKOVAC ZA JAVNU RASPRAVU

Ponovljena javna rasprava, odnosno javni uvid, o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja »GZ Žukovac« za ponovnu javnu raspravu u trajanju od 8 dana održat će se od 27. rujna 2022. do 5. listopada 2022. godine.

Prijedlog Urbanističkog plana uređenja »GZ Žukovac« za ponovnu javnu raspravu za javnu bit će stavljen na javni uvid u trajanju od 8 dana, od 27. rujna 2022. do 5. listopada 2022. godine.

Javno izlaganje o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja »GZ Žukovac« za ponovnu javnu raspravu za javnu raspravu održat će se 27. rujna 2022. godine s početkom u 13:30 sati u prostorijama Doma Zabrežje, adresa: 20225 Babino Polje, Zabrežje 49, a prema aktualnim epidemiološkim mjerama na dan izlaganja.

Javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja »GZ Žukovac« za ponovnu javnu raspravu omogućava se: u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mljet, adresa: 20225 Babino Polje, Zabrežje 2, svakim radnim danom od 8:30 do 11:30 sati, na mrežnoj stranici Općine Mljet (www.opcinamljet.com.hr) i u informacijskom sustavu prostornog uređenja.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koja se dostavljaju putem pošte ili predajom u pisarnicu Općine

Mljet mogu se dostaviti odnosno predati najkasnije do 07. listopada 2022. godine.

Obavijest o ponovljenoj javnoj raspravi i Prijedlog Plana slijede:

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja »GZ Žukovac«

Obavijest o javnoj raspravi UPU GZ Žukovac

Prijedlog UPU GZ Žukovac za ponovljenu javnu raspra vu – Grafika

Prijedlog UPU GZ Žukovac za ponovljenu javnu raspravu – Tekst

Prijedlog UPU GZ Žukovac za ponovljenu javnu raspravu – Sažetak

Izvješće o izvršenju Provedbenog programa Općine Mljet za mandatno razdoblje  od 2021. do 2025. godine, a za izvještajno razdoblje 01. siječanj do 30. lipanj 2022. godine

Postupajući sukladno odredbama meritornih zakonskih propisa i odredbama Statuta i općih akata Općine Mljet, Općinski načelnik donio je propisano Polugodišnje izvješće o izvršenju Provedbenog programa Općine Mljet za mandatno razdoblje  od 2021. do 2025. godine, a za izvještajno razdoblje 01. siječanj do 30. lipanj 2022. godine.

Izvješće je sastavljeno u skladu s obaveznim Uputama i sadrži tekstualni i financijski tablični dio.

Izvješće se objavljuje na mrežnoj stranici i dostavlja regionalnom županijskom koordinatoru za strateško planiranje pri DUNEA-i.

Meritorni doneseni akti slijede:

Upute za građane

U prilogu su preporuke sa uputama za pravilno reagiranje naših građana i/ili turista u situacijama koje nas mogu zateći u ljetnom razdoblju, a kako bi podsjetili građane na odgovorno ponašanje, na neke aktivnosti i radnje koje mogu sami poduzeti kako bi prevenirali eventualnu štetu. Letci se inače mogu naći na službenim stranicama Ravnateljstva civilne zaštite https://civilna-zastita.gov.hr/upute-za-gradjane/82

ODRŽANA 14. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 18. srpnja 2022. godine u 15:20 sati održana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i usvojeni akti: polugodišnje izvješće načelnika, polugodišnji obračun, rebalans Proračuna, izmjene i dopune godišnjih programa i akti vezani uz imenovanja, te drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća. Usvojeni akti  slijede:

Zaključak o davanju prethodnog prijedloga za imenovanje Uprave – direktora Komunalno Mljet d.o.o. Babino Polje

Zaključak o davanju prethodnog prijedloga za imenovanje članova Nadzornog odbora Komunalno Mljet d.o.o. Babino Polje

Zaključak o davanju prethodnog prijedloga za imenovanje članova Nadzornog odbora Usluge Mljet d.o.o. Babino Polje

Zaključak o davanju prethodnog prijedloga za imenovanje članova Nadzornog odbora Voda Mljet d.o.o. Babino Polje

Odluka o donošenju Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Mljet za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine

Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine

Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine

Izmjene i dopune Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Mljet u 2022. godini

Odluka o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju Proračuna Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune

Program financiranja mjesnih odbora na području Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune

Program građenja komunalne  infrastrukture iz članka 68. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na području Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune

Program održavanja komunalne infrastrukture iz članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na području Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune

Program aktivnosti u oblasti različitih komunalnih djelatnosti na području  Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune

Program aktivnosti u oblasti civilne zaštite i vatrogastva na području  Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune

Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune

Program potpora u oblasti otočnog gospodarstva i poljoprivrede na području  Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune

Program u oblasti osnovnog školstva, kulture i sporta na području Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune

Program predškolskog odgoja na području Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune

SAZVANA 14. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za srpnja 2022. godine u sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti akti: polugodišnje izvješće načelnika, polugodišnji obračun, rebalans Proračuna, izmjene i dopune godišnjih programa i akti vezani uz imenovanja, te drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Poziv i prijedlozi akata s obrazloženjem slijede:

Poziv za 14. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 14. sjednicu Općinskog vijeća

Zaključak o davanju prethodnog prijedloga za imenovanje Uprave – direktora Komunalno Mljet d.o.o. Babino Polje

Zaključak o davanju prethodnog prijedloga za imenovanje članova Nadzornog odbora Komunalno Mljet d.o.o. Babino Polje

Zaključak o davanju prethodnog prijedloga za imenovanje članova Nadzornog odbora Usluge Mljet d.o.o. Babino Polje

Zaključak o davanju prethodnog prijedloga za imenovanje članova Nadzornog odbora Voda Mljet d.o.o. Babino Polje

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Mljet za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine

Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine

Zaključak o utvrđivanju prijedloga izmjena i dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Mljet u 2022. godini

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju Proračuna Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa financiranja mjesnih odbora na području Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa građenja komunalne  infrastrukture iz članka 68. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na području Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na području Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa aktivnosti u oblasti različitih komunalnih djelatnosti na području  Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa aktivnosti u oblasti civilne zaštite i vatrogastva na području  Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa potpora u oblasti otočnog gospodarstva i poljoprivrede na području  Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa u oblasti osnovnog školstva, kulture i sporta na području Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa predškolskog odgoja na području Općine Mljet za 2022. godinu – I. izmjene i dopune