Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Novosti

PRISTUP MREŽNOJ STRANCI OPĆINE MLJET

Molimo Vas da mrežnoj stranici Općine Mljet pristupate preko internetskog preglednoika Firefox jer imamo poteškoća preko intrernetskog preglednika Google Chrome Browser.

ODRŽANA 6. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 27. listopada 2021. godine u 13:30 sati održana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i usvojeni akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: izmjene i dopune Proračuna Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune, izmjene i dopune godišnjih programa za 2021. godinu – II. izmjene i dopune odluka o odabiru ponuditelja za kupnju građevinskog zemljišta na predjelu Uvala Sutmiholjska unutar raspisanog javnog natječaja, odluka o prodaji već predugovorene prodaje poslovnih udjela i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS, a iz njegove nadležnosti.

Doneseni akti slijede:

Odluka o otpisu cjelokupnog dugovanja JVP Mljet po osnovi danih pozajmica prethodnih godina pretvorbom u bespovratnu potporu
Odluka o otpisu danih pozajmica

Odluka o odabiru ponuditelja za kupnju građevinskih parcela unutar građevinskog područja za stambenu izgradnju u k.o. Babino Polje, predio Uvala Sutmiholjska upisanih u zemljišnoknjižni uložak 1800 k. o. Babino Polje
Odluka odabir ponuditelja zemljište Uvala Sutmiholjska

Odluka o prodaji udjela u trgovačkim društvima Vodovod Dubrovnik d.o.o. Dubrovnik, Sanitat Dubrovnik d.o.o. Dubrovnik, Boninovo d.o.o. Dubrovnik, Čistoća d.o.o. Dubrovnik, Vrtlar d.o.o  Dubrovnik i  Libertas – Dubrovnik d.o.o. Dubrovnik
Odluka prodaja poslovnih udjela

Odluka o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju Proračuna Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune
Odluka ID Proračuna za 2021. godinu

Program financiranja mjesnih odbora na području Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune
ID Program financiranja MO-a 2021.

Program građenja komunalne  infrastrukture iz članka 68. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na području Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune
ID Program građenja komunalne infrastrukture za 2021.

Program održavanja komunalne infrastrukture iz članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na području Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune
ID Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021.

Program aktivnosti u oblasti različitih komunalnih djelatnosti na području  Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune
ID Program ostale komunalne djelatnosti 2021.

Program aktivnosti u oblasti civilne zaštite i vatrogastva na području  Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune
ID Program otočne CZ i vatrogastva 2021.

Program potpora u oblasti otočnog gospodarstva i poljoprivrede na području Općine Mljet za 2021. godinu
ID Program otočno gospodarstvo i poljoprivreda 2021.

Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune
ID Program otočne socijalne skrbi i zdravstva 2021.

Program u oblasti osnovnog školstva, kulture i sporta na području Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune
ID Program školstvo, kultura i sport 2021.

Program predškolskog odgoja na području Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune
ID Programa predškolskog odgoja 2021.

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga plovidbenog  reda za 2022. godinu
Rješenje o imenovanju Povjerenstva plovidbeni red 2022.

SAZVANA 6. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 27. listopada 2021. godine u 13:30 sati sazvana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju
6. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: izmjene i dopune Proračuna
Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune, izmjene i dopune godišnjih programa za 2021. godinu – II.
izmjene i dopune odluka o odabiru ponuditelja za kupnju građevinskog zemljišta na predjelu
Uvala Sutmiholjska unutar raspisanog javnog natječaja, odluka o prodaji već predugovorene prodaje poslovnih
udjela i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS, a iz njegove nadležnosti.

Poziv, obrazloženje i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 6. sjednicu Općinskog vijeća
Poziv za 6. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 6. sjednicu Općinskog vijeća
Obrazloženje uz predložene akte za 6. sjednicu OV-a

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o otpisu cjelokupnog dugovanja JVP Mljet po osnovi
danih pozajmica prethodnih godina pretvorbom u bespovratnu potporu
Zaključak prijedlog Odluke o otpisu danih pozajmica

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o odabiru ponuditelja za kupnju građevinskih parcela
unutar građevinskog područja za stambenu izgradnju u k.o. Babino Polje, predio Uvala Sutmiholjska
upisanih u zemljišnoknjižni uložak 1800 k. o. Babino Polje
Zaključak o prijedlogu Odluke odabir ponuditelja zemljište Uvala Sutmiholjska

Odluke o prodaji udjela u trgovačkim društvima Vodovod Dubrovnik d.o.o. Dubrovnik, Sanitat Dubrovnik d.o.o. Dubrovnik,
Boninovo d.o.o. Dubrovnik, Čistoća d.o.o. Dubrovnik, Vrtlar d.o.o  Dubrovnik i  Libertas – Dubrovnik d.o.o. Dubrovnik
Zaključak o prijedlogu Odluke prodaja poslovnih udjela

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa financiranja mjesnih odbora na području Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune
Zaključak prijedlog ID Program financiranja MO-a 2021.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa građenja komunalne  infrastrukture iz članka 68. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu
na području Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune
Zaključak prijedlog ID Program građenja komunalne infrastrukture za 2021.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu
na području Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune
Zaključak prijedlog ID Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa aktivnosti u oblasti različitih komunalnih djelatnosti na području
Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune
Zaključak prijedlog ID Program ostale komunalne djelatnosti 2021.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa aktivnosti u oblasti civilne zaštite i vatrogastva na području
Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune
Zaključak prijedlog ID Program otočne CZ i vatrogastva 2021.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na
području Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune
Zaključak prijedlog ID Program otočne socijalne skrbi i zdravstva 2021.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa u oblasti osnovnog školstva, kulture i sporta
na području Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune
Zaključak prijedlog ID Program školstvo, kultura i sport 2021.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa predškolskog odgoja na području Općine Mljet
za 2021. godinu – II. izmjene i dopune
Zaključak prijedlog ID Programa predškolskog odgoja 2021. – II. ID

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju
Proračuna Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune
Zaključak prijedlog Odluke ID Proračuna za 2021. godinu

 

 

PRODAJA GRAĐEVINSKIH PARCELA NA PREDJELU UVALA SUTMIHOLJSKA

Dana 07.listopada 2021-.godine u 13:00 sati istekao je rok za dostavu ponude po raspisanom javnom natječaju.

Dana 12. listopada 2021.godine nadležno Povjerenstvo ptvorilo je, analiziralo i ocjenilo pristigle ponude te Općinskom vijeću predložilo donošenje meritornih odluka.

Meritorni zapisnik slijedi:

Zapisnik o otvaranju, analizi i ocjeni ponuda za kupnju građevinskih parcela na predjelu Uvala Sutmiholjska

ODRŽANA 5. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 28. rujna 2021. godine u 13:30 sati održana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 5. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i usvojeni akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: Plan razvoja Općine Mljet do 2027. godine, Odluka o davanju suglasnosti i jamstva za dugoročno zaduživanje Usluge Mljet d.o.o. Babino Polje, Odluka o izradi i donošenju ID UPU naselja Saplunara, Procjena i Plan zaštite od požara, ID općih akata kojima je bilo regulirano privremeno plaćanje obaveza u 2020. godini, Odluka o oslobađanju od plaćanja dijela dospjelih obaveza iz 2020. godine i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS, a iz njegove nadležnosti.

Doneseni akti slijede:

Odluka o donošenju Plana razvoja Općine Mljet od 2021. do 2027. godine
Odluka o donošenju Plana razvoja do 2027. godine

Plan razvoja Općine Mljet od 2021. do 2027. godine
Plan razvoja Općine Mljet 2021.-2027.

Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Saplunara
Odluka o izradi ID UPU Saplunara

Odluka o davanju suglasnosti i jamstva trgovačkom društvu Usluge Mljet d.o.o. Babino Polje za zaduženje kod OTP banka d. d. za potrebe financiranja naknade za vrijednost infrastrukture i nadogradnju benzinske postaje „Sobra“ na dijelu  k. o. Prožura
Odluka o suglasnosti i jamstvu na zaduživanje

Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Mljet
Odluka Procjena ugroženosti od požara

Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Mljet
Procjena ugroženosti od požara 2021.

Odluka o donošenju  Plana zaštite od požara za područje Općine Mljet
Odluka Plan zaštite od požara

Plana zaštite od požara za područje Općine Mljet
Plan zaštite od požara 2021.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju javnih površina u gospodarske svrhe na području Općine Mljet
ID Odluke korištenje javnih površina

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Mljet
ID Odluke o komunalnoj naknadi

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Mljet
ID Odluke o komunalnom doprinosu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na području Općine Mljet
ID Odluke zakup poslovnog prostora

Odluka o oslobađanju od plaćanja i otpisu dijela dospjelog duga nastalog 2020. godine
Odluka o otpisu dugovanja 01.04.2021. za 2020.

Odluka o zabrani izvođenja zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije građevine za 2022. godinu na području Općine Mljet
Odluka o zabrani izvođenja radova 2022.

Odluka o povratu uplaćene kupoprodajne cijene uslijed neispunjenja ugovorne obaveze
Odluka povrat sredstava Ante Kralj

SAZVANA 5. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 28. rujna 2021. godine u 13:30 sati sazvana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 5. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: Plan razvoja Općine Mljet do 2027. godine, suglasnost i jamstvo za dugoročno zaduživanje Usluge Mljet d.o.o. Babino Polje, ID UPU naselja Saplunara, Procjena i Plan zaštite od požara, opći akti kojima je bilo regulirano privremeno plaćanje obaveza u 2020. godini, oslobađanje od plaćanja dijela dospjelih obaveza iz 2020. godine i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS, a iz njegove nadležnosti.

Poziv, obrazloženje i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 5. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 5. sjednicu OV-a

Zaključak prijedlog Odluke donošenja Plana razvoja do 2027. godine

Konačni prijedlog Plana razvoja Općine Mljet 2021.-2027.

Zaključak prijedlog Odluke o izradi ID UPU Saplunara

Zaključak Odluka o suglasnosti i jamstvu na zaduživanje

Zaključak prijedlog Odluke Plan zaštite od požara

KONACNA PUZOP OPCINA MLJET 2021

Zaključak prijedlog Odluke Procjena ugroženosti od požara

KONACNI PLZOP OPCINA MLJET 2021

Zaključak prijedlog ID Odluke o komunalnoj naknadi

Zaključak prijedlog ID Odluke o komunalnom doprinosu

Zaključak prijedlog ID Odluke zakup poslovnog prostora

Zaključak prijedlog Odluke o otpisu dugovanja 01.04.2021. za 2020.

Zaključak prijedlog Odluke o zabrani izvođenja radova 2022.

Zaključak prijedlog Odluke povrat sredstava Ante Kralj